Прикупљање понуда за испоруку огревног буковог-церовог дрвета

ОСНОВНА ШКОЛА  " МАЈОР ИЛИЋ "КУШИЋИ

 ОБАВЕШТАВА заинтересоване понуђаче, да ће до 25.06.2021.год. до 1 часова.прикупљати понуде за испоруку огревног буковог-церовог дрвета ( метарске цепанице). Отварање приспелих понуда биће 25.06.2021.год.у 10:15 часова.

 

У понуди навести:

  1. Цену за 1м³
  2. Услове плаћања
  3. Рок испоруке

Понуде слати на адресу школе, или их предати лично, у затвореним ковертима, са назнаком ,,ПОНУДА ЗА ИСПРУКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА – НЕ ОТВАРАТИ“.

УСЛОВИ ЗА ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ:

 

  1. Дрва морају бити сложена (,,уметрена“) на школском плацу
  2. За испоруку се подразумевају квалитетне, метарске букове или церове цепанице
  3. Потребна количина 90м³
  4. Рок испоруке - најкасније до 01.08.2021.год.

                                                                                                      

                                                                                                             СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

                                                                                                              Јован Драгићевић

Погодака: 1032